ANBI informatie

anbi_banner

Meerjarenbegroting 2017-2019

>Meerjarenplan


JAARVERSLAGEN

(inclusief financieel verslag)

  • Het jaarverslag 2017 is vindbaar via deze link
  • Het jaarverslag 2016 is vindbaar via deze link
  • Het jaarverslag 2015 is vindbaar via deze link
  • Het jaarverslag 2014 is vindbaar via deze link.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
De stichting Jeugd met een Opdracht is een geregistreerde algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. ANBI’s zijn verplicht een aantal gegevens openbaar te maken. Deze gegevens zijn hierna – al dan niet met een verwijzing – opgenomen.

Actualiteit van de gegevens
Laatste update van de ANBI-gegevens dateert van 29 juni 2018.

Naam, adres en contactgegevens
Stichting Jeugd met een Opdracht
Mussenkampseweg 32
8181 PK Heerde
Tel: +31 578691534
Internet: www.jmeo.nl
Email: kantoornederland@ywam.nl
Bankrekeningnummer: NL38 RABO 0326 5210 62

RSIN en KVK nummer
Het registratienummer (RSIN: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer) van de stichting is: 004063314.
Het Kamer van Koophandel handelsregisternummer (KvK-nummer) is: 41038284

Doelstelling van de beweging en de stichting
Grondslag, doel en missie zijn in de stichtingsstatuten als volgt verwoord:
“Jeugd met een Opdracht is een interkerkelijke beweging van jonge mensen, opgericht met het enig doel de huidige generatie te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.”
Jeugd met een Opdracht Nederland maakt deel uit van een internationale beweging van christenen vanuit vele denominaties, toegewijd om Jezus persoonlijk aan deze generatie bekend te maken, zoveel mogelijk mensen voor deze taak te mobiliseren, en gelovigen te trainen en toe te rusten voor hun aandeel in het vervullen van de zendingsopdracht.
Door de stichting wordt gewerkt aan (her)evangelisatie in Nederland, hernieuwing van de kerk, hervorming van de samenleving, internationale zending en hulpverlening. Training is een belangrijk middel om mensen op deze vijf terreinen in te zetten.

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING

(gehele beleidsplan 2016-2020)

1. Profiel van de stichting Jeugd met een Opdracht

Stichting Jeugd met een Opdracht is een interkerkelijke organisatie die zich bezighoudt met Training, Evangelisatie en Hulpverlening. De stichting beoogt het bieden van geestelijke en praktische hulp aan mensen in Nederland en daarbuiten, ongeacht hun geaardheid, culturele, maatschappelijke of godsdienstige achtergrond. Training draagt in belangrijke mate bij aan het bekwamen van de medewerkers en de groei van het werk.
Statutair is de stichting gevestigd te Heerde. Vestigingen/teams bevinden zich in Aalsmeer, Almelo, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Assen, Barendrecht, Bleskensgraaf, Delden, Dordrecht, Ede, Epe en Heerde.

Jeugd met een Opdracht Nederland (JmeO) maakt deel uit van de in 1960 opgerichte internationale zendingsorganisatie Youth With a Mission (YWAM). Internationaal is YWAM werkzaam in ongeveer 180 landen en telt zo’n 2.000 locaties van waaruit wordt gewerkt.

JmeO is opgericht in 1973 en is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur. De Nederlandse organisatie telt twee grote locaties (Heerde en Amsterdam) en een aantal kleine teams verspreid over het land. Zo’n 250 fulltime vrijwilligers/staff zijn bij JmeO betrokken. Daarnaast zo’n 100 – 150 parttime vrijwilligers. Medewerkers komen uit ruim 30 verschillende landen. De werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend.

2. Doelstelling, beleid en activiteiten

Doelstelling en missie zijn in de stichtingsstatuten als volgt verwoord:

“Jeugd met een Opdracht is een interkerkelijke beweging van jonge mensen, opgericht met het enig doel de huidige generatie te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.”

JmeO maakt deel uit van een internationale beweging van christenen vanuit vele denominaties, toegewijd om Jezus persoonlijk aan deze generatie bekend te maken, zoveel mogelijk mensen voor deze taak te mobiliseren, en gelovigen te trainen en toe te rusten voor hun aandeel in het vervullen van de zendingsopdracht.

2.1 Algemeen

Om de doelstellingen van de stichting te bereiken wordt waar mogelijk samenwerking gezocht met kerken en andere organisaties. Nationaal en internationaal wordt aan werving van studenten (zendingskandidaten) en medewerkers gedaan. JmeO is ook deel van diverse platforms in Nederland zoals MissieNederland.

JmeO wil vooral jongeren inzetten in haar zendings- en hulpverleningswerk, in Nederland en wereldwijd. De organisatie is dusdanig ingericht dat jongeren zich er thuis voelen. Het klimaat binnen de organisatie is informeel; stimuleert creativiteit; schept ruimte voor experimenteren; biedt kansen voor persoonlijke ontwikkeling o.a. op gebied van leiderschap.

2.2 Doelen en activiteiten 2016 – 2020

Evangelisatie: JmeO gelooft dat het evangelie onverminderd goed nieuws is dat aan elke generatie opnieuw moet worden doorgegeven. Diverse afdelingen zien dit als hun hoofdactiviteit. Over de breedte van de organisatie worden door vele andere teams/afdelingen ook evangelisatieactiviteiten georganiseerd, in combinatie met andere accenten zoals bijv. hulpverlening of training. Naast Nederland zet JmeO zich ook in in andere landen waar met sommige bedieningen langdurige relaties zijn opgebouwd. Daarbij wordt met name ingezet op landen waar het evangelie ‘schaars’ is.

Training: JmeO is eraan toegewijd om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren en toe te rusten voor de zendingsopdracht in brede zin en ook specifiek ter voortzetting en groei van haar eigen missie. Training is daartoe een belangrijke middel. Veel kortdurende en laagdrempelige (toegankelijke) trainingsactiviteiten worden jaarlijks georganiseerd, vooral op de twee grote locaties in Heerde en in Amsterdam, maar ook elders in Nederland door de RegioTeams, bijvoorbeeld in kerken.

Hulpverlening (Mercy Ministries): JmeO gelooft dat vanuit haar Godsbeeld en daaruit afgeleid Mensbeeld een ieder persoon kostbaar is en ook menselijke waardigheid verdient. Dit motiveert JmeO om betrokken te zijn bij bestrijding van armoede, van onrecht en om individuen en gemeenschappen te helpen zichzelf te ontwikkelen. Specifieke werkzaamheden zijn zeer nauw gekoppeld aan de aard van de nood en de mogelijkheden die beschikbaar zijn. Sommige hulpverlening is direct, aan de personen die in nood verkeren. Andere hulpverlening is indirect, door het mobiliseren, bewustmaken en toerusten van mensen die door compassie gemotiveerd iets willen doen aan de nood en het onrecht. Ook wordt ingezet op het beïnvloeden van openbaar beleid en de publieke opinie vanuit een Bijbels christelijk perspectief.

2.3 Projecten buitenland

De focus van JmeO is logischerwijs op activiteiten in Nederland. Daarnaast faciliteert JmeO een groot aantal kleine en grotere projecten buiten de landsgrenzen van Nederland. Het aantal projecten is vrij stabiel. De verwachting is dat dit op dit niveau blijft de komende jaren. Deze betreffen projecten die binnen de doelstelling van JmeO Nederland plaatsvinden en verder onderdeel zijn van het wereldwijde netwerk van JmeO. Een aantal van deze projecten wordt versterkt door outreach teams, die voor enkele weken zo’n project steunen. De projectcoördinatoren kunnen gebruik maken van de Member Care diensten, zowel gedurende hun verblijf in het buitenland als wanneer op verlof in Nederland, of eventuele blijvende terugkeer naar Nederland (of ander thuisland).

3. Organisatie en personeelsbeleid

JmeO is breed gestructureerd en gedecentraliseerd. In de praktijk betekent dit dat elke locatie en elk team een grote mate van zelfstandigheid heeft in het ontwikkelen en implementeren van visie, strategie, activiteiten, trainingen, projecten, fondsenwerving, personeelsbeleid en PR.

Het nationale leidersteam en de nationaal leider ondersteunen de locaties en teams in hun werkzaamheden. Gestreefd wordt om een zo klein mogelijk nationaal kantoor te hebben als nodig om het werk goed te doen en uitsluitend op nationaal niveau dingen te doen die in het belang zijn van het geheel van JmeO Nederland of voor meerdere locaties/teams.

De doorstroming van medewerkers is relatief hoog. Dit komt deels doordat jongeren dikwijls nog zoekende zijn. Een andere niet onbelangrijke factor is het feit dat de meeste JmeO medewerkers ‘fulltime-vrijwilliger’ zijn en persoonlijk in hun levensonderhoud dienen te voorzien. De meeste medewerkers doen dit door het opbouwen en onderhouden van een netwerk van vrienden, familie en eventueel hun kerkgemeenschap of andere organisatie, die de medewerker ondersteunen met financiële giften. JmeO geeft geen eigen ondersteuning in het levensonderhoud van medewerkers of garanties daarop.

Behoudens parttime vrijwilligers dienen medewerkers/staf van JmeO een Discipelschap Training School (DTS) te hebben gevolgd. Deze training van 5½ maand kan op vele locaties in de wereld worden gevolgd. De fundamentele waarden en de cultuur van de organisatie worden op deze manier opgedaan waardoor deze training ook een oriëntatie op JmeO biedt voor een kandidaat-medewerker. Veel sollicitaties zijn ‘open sollicitaties’. Er is een aanmeldingsprocedure met referenties.

Alle medewerkers ondertekenen een vrijwilligerscontract.

Voor medewerkers uit het buitenland gelden alle wettelijke eisen en IND richtlijnen voor de noodzakelijke verblijfsdocumenten (visa).

4. Werving van fondsen

Algemeen

Inkomsten van JmeO komen uit een viertal verschillende categorieën. Ten eerste komt een deel uit bijdragen van deelnemers aan activiteiten/trainingen/reizen. Ten tweede komt een deel uit (huur)bijdragen van medewerkers die in huisvesting van de stichting wonen. De derde categorie wordt gevormd door inkomsten uit verhuur/pacht van gebouwen en land. De vierde categorie is die van giften, schenkingen en erfenissen/legaten.

Werving

Elke locatie is verantwoordelijk voor haar eigen externe fondsenwerving. De locaties/teams benaderen hun eigen netwerken (vriendenkring) om financieel te participeren d.m.v. giften, donaties. De meest gangbare manier voor deze vorm van werving is het met enige regelmaat uitgeven van nieuwsbrieven door de locaties/teams (gedrukt en digitaal). Ook wordt gebruik gemaakt van social media. Wel is er enige afstemming tussen de locaties/teams in verband met gedeeltelijke overlap van achterbannen.

Kosten die te maken hebben met de werving van fondsen worden nauwgezet gebudgetteerd en gemonitord door het bestuur en blijven ruim binnen de criteria van het CBF (max 25%). JmeO is erkend door het CBF.

5. Beheer van vermogen

Het (eigen) vermogen van de stichting is vrijwel geheel vastgelegd in gebouwen die voor het overgrote deel in het kader van de doelstelling worden gebruikt. Sommige gebouwen zijn gekocht (en al dan niet gedeeltelijk gefinancierd met hypothecaire leningen), andere zijn door middel van schenking verkregen. Het bestuur ziet toe op een efficiënte inzet van de gebouwen en of alternatieve oplossingen (bijvoorbeeld huur) mogelijk zijn. Niet voor de doelstelling gebruikte (delen van) gebouwen worden verhuurd of verkocht.

6. Besteding van vermogen; jaarrekeningcontrole

De stichting is een charitatieve instelling zonder winstoogmerk. Geen van de bestuurders of vrijwilligers ontvangt enige vorm van beloning. Wel kunnen kosten van de taakvervulling worden vergoed.

Het bestuur ziet er op toe dat de verschillende geldstromen (van de verschillende locaties/teams) goed worden beheerd en worden aangewend om de doelstellingen van de stichting te bevorderen. Het bestuur stelt jaarlijks een financieel jaarverslag op van de totaliteit van het werk van JmeO. WITh Accountants uit Alphen aan den Rijn voert de jaarrekeningcontrole uit en geeft daarover een controleverklaring af. De accountant beoordeelt tevens de verenigbaarheid van het bestuursverslag ten opzichte van de jaarrekening.

Het financieel verslag wordt beschikbaar gesteld aan o.a. de leningverstrekkers en instanties of individuen die het werk op een of andere wijze ondersteunen.

7. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens

JmeO is een stichting en is ingeschreven bij KvK te Zwolle onder nummer 41038284 als de Stichting Jeugd met een Opdracht, Mussenkampseweg 32, 8181 PK Heerde.
Het bestuur is opgebouwd uit globaal drie gelijke segmenten: 1/3 vertegenwoordiging uit JmeO Nederland zelf, 1/3 vertegenwoordiging uit JmeO uit omliggende landen (momenteel uit België, Zweden en Noorwegen) en 1/3 vertegenwoordiging uit Nederland, sympathisanten van JmeO.

Het bestuur is per 31 dec 2017 als volgt samengesteld:

    naam, woonplaats, functie in bestuur, relevante nevenfuncties

1. Dhr. G.E. Oosterom, Almere, voorzitter, projectmanager kennisinstituut/stichting RIONED
2. Dhr. C.H. Voogd, Heerde, secretaris, staf JmeO (Nederland)
3. Dhr. M. de Kogel, Velserbroek, penningmeester, bestuurslid div. stichtingen, gepensioneerd
4. Mw. A.C. Stevens, Zweden, lid, staf JMEO (Zweden)
5. Dhr. J. Aerts, Harderwijk, lid, management consultant (Turner), auteur/spreker leiderschapsontwikkeling
6. Dhr. A.D. Nordli, Noorwegen. lid, staf JmeO (Noorwegen)
7. Dhr. W.A.S. Nel, België, lid, staf JmeO (Midden Oosten)
8. Mw. A. van Balen, Aalsmeer, lid, staf JmeO (Nederland) – docent/onderwijsontwikkelaar Nova College

8. Beloningsbeleid

Geen van de bestuurders, leidinggevenden of medewerkers geniet een beloning (vergoeding) voor zijn of haar werkzaamheden in Jeugd met een Opdracht verband. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Dit is in lijn met het internationale richtlijnen ten aanzien van medewerkers/vrijwilligers die voor Jeugd met een Opdracht werken. Zij worden geacht in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Dick Brouwer, Nationaal Leider