CBF informatie

image001

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. Organisaties die erkend willen worden als goed doel moeten aan verschillende eisen voldoen. Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Het CBF functioneert ook als vraagbaak voor gevers, kenniscentrum voor de sector, klachtenloket en adviseur van (lokale) overheden.

Voor meer informatie: Centraal Bureau Fondsenwerving, website: www.cbf.nl


→ Statuten JmeO
→ Huishoudelijk Reglement JmeO
→ Klachtenprotocol voor donateurs van JmeO
→ Meerjarenplan
→ Meerjarenbegroting 2017-2019

Aanvullende informatie op het Jaarverslag 2015

Jeugd met een Opdracht als goed doel: van RfB naar CBF

Jeugd met een Opdracht is voor een deel van haar fondsenwerving afhankelijk van de vrijgevigheid van donateurs. Het bestuur is zich ervan bewust dat het van groot belang is om “de boel op orde te hebben”. Mede daarom is enkele jaren geleden besloten om ons (opnieuw) aan te sluiten bij de Stichting Raad voor Financiële Betrouwbaarheid (RfB) teneinde de organisatie onafhankelijk te laten toetsen op de gedegenheid van de bedrijfsvoering. In 2016 heeft een consolidatieslag van de keurmerkverleners in de goededoelensector plaatsgevonden en is een geheel nieuw erkenningsstelsel opgezet.

RfB en andere instanties gaan verder onder de naam van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Jeugd met een Opdracht is in de transitie naar het nieuwe stelsel beoordeeld en is met ingang van 1 januari 2017 een “Erkend Goed Doel” en mag het daarbij behorende logo voeren.

CBF-ERKEND

Uit de overgangsbeoordeling kwamen een paar attentiepunten naar voren, waaraan we in deze notitie in aanvulling op ons jaarverslag 2015 graag willen voldoen. Bij de opstelling van het jaarverslag 2016 zullen we dat verder integreren.

Meten en evalueren is tot op heden primair een interne aangelegenheid. Op kwartaalbasis wordt intern gerapporteerd aan bestuur en nationaal leidersteam over de behaalde resultaten van de geplande activiteiten, met een koppeling naar de vastgestelde budgetten. Budgetverantwoordelijken/teamleiders kunnen op elk moment inzage krijgen in de financiële gang van zaken betreffende hun project/activiteit. Hier wordt gebruik van gemaakt door o.a. schoolleiders. Eens per kwartaal wordt door de locatieleiders gekeken naar alle budgetten die deel uitmaken van de betreffende locatie. Vooral bij overschrijdingen wordt ingegrepen. Toelichting op de verschillen tussen ‘werkelijk’ en ‘budget’ wordt gevraagd van alle budgetverantwoordelijken bij afwijkingen t.o.v. het goedgekeurde budget.

In de toekomst zal het monitoren van de impact gebeuren per activiteitengebied, zoals ook in de jaarverslagen zichtbaar. Evangelisatie, training en hulpverlening. Indicatoren voor impactmeting zullen nog nader worden opgesteld. Wel zijn aantallen studenten en deelnemers gedocumenteerd. Lastiger is te meten bijvoorbeeld ‘hoeveel iemand is gegroeid in zijn/haar geloof in God’. De activiteiten worden door teamleiders gepland en in overleg met de locatieleiders vastgesteld. Hierbij wordt bekeken hoe de activiteiten deel zijn van de visie en doelstellingen van de betreffende locatie.

Landelijk worden de plannen van alle teams/locaties verzameld en in een geconsolideerd plan gepresenteerd. Ditzelfde geldt ook voor de budgetten. Een aanzienlijk deel van het werk is op gebied van training. Vooral bij de fulltime trainingen (in het kader van de University of the Nations, het internationale JmeO trainingnetwerk) worden de studenten beoordeeld aan de hand van vooraf vastgestelde ‘outcomes’. De certificaten worden afgegeven wanneer een student voldoet aan deze verwachtingen.Aantallen studenten en deelnemers worden gedocumenteerd. Lastiger is te meten bijvoorbeeld ‘hoeveel iemand is gegroeid in zijn/haar geloof in God’. Indicatoren voor impactmeting zullen nog nader worden opgesteld.

Trainingen en projecten worden enerzijds ontwikkeld vanuit een ‘behoefte’ in de maatschappij of het gebied (kan een bevolkingsgroep in het buitenland zijn of een doelgroep in Nederland) waarop JmeO invloed wil hebben en verandering wil bewerkstelligen. Anderzijds is de beschikbaarheid van medewerkers en deskundigheid van belang om nieuwe programma’s of trainingen te ontwikkelen. Allocatie van fondsen gebeurt in de praktijk wanneer plannen en beschikbare medewerkers voorbereid zijn.

In verschillende publicaties, in print en op het internet, wordt aan het bredere publiek uiting gegeven van de activiteiten. Dit omvat vooral verhalen met foto’s van de activiteiten. Deze externe communicatie is echter nooit compleet maar geeft een indruk van wat de stichting doet. Deze verslagen ontvangt het JmeO management/bestuur rechtstreeks van de betrokkenen en leidinggevende van de activiteiten. Fondsen worden nagenoeg niet besteed via ‘partners’ die niet een integraal onderdeel zijn van de organisatie. Op de Heidebeek locatie wordt jaarlijks een Heidebeek-Partner diner gehouden waarbij donateurs worden uitgenodigd voor een maaltijd en een terugkoppeling over ontwikkelingen en resultaten van het werk.

Geplande maar niet geslaagde of geïmplementeerde plannen (2015)

Naast alle projecten en activiteiten die globaal naar verwachting doorgang hebben gevonden, zoals vermeld in het 2015 jaarverslag, zijn ook een aantal zaken anders gelopen dan vooraf verwacht. Zo waren de verwachte inkomsten uit giften lager (ruim € 36.460). Ook uit extra geplande fondsenwerving kwam € 71.873 minder binnen dan begroot. Door onverwachte inkomsten uit erfenissen (€ 55.861) waren toch de inkomsten ruim € 75.000 hoger dan in 2014. Vanwege personele onderbezetting op gebied van communicatie en fondsenwerving is op dat gebied minder tijd, energie en geld ingezet. Leerlingenaantallen in de diverse scholen fluctueren door de jaren heen. Iets minder deelnemers dan gepland hebben een training of outreach gedaan. Financieel had dit verder geen grote impact. Enkele groot-onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesteld naar 2016 en daardoor is ruim € 110.000 minder geïnvesteerd. Dit gaat met name over twee gebouwen in Amsterdam.

Meten (monitoren) en evalueren van de impact van onze activiteiten

Interne rapportage – budgetten, plannen, terugkoppeling naar bestuur op kwartaal basis, rapportage in nationaal leidersteam. JmeO is in samenwerking met het samenwerkingsverband MissieNederland aan het bekijken welke vorm van Impactmeting kan worden toegepast. Onlangs is een specifiek seminar hierover bijgewoond. Sjablonen zullen worden ontwikkeld die door JmeO teams gebruikt kunnen worden bij een betere impact beoordeling en rapportage. Vanwege de diversiteit van het werk, dat volledig door eigen vrijwilligers wordt uitgevoerd, zal het enkele jaren duren voordat deze impactmeting deel is van de cultuur en dagelijkse praktijk. Impact monitoren gebeurt wel.

(bijgewerkt 31 maart 2017)